Het inschrijvingsgeld wordt berekend op basis van het aantal lestijden en wordt vastgelegd per module. Het standaardtarief is 1,5 euro per lestijd. Kosten van cursus- en verbruiksmateriaal zijn in het inschrijvingsgeld niet inbegrepen.

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld:

  • personen met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of personen ten laste van één van deze categorieën
  • asielzoekers die materiële hulp genieten
  • personen die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk
  • niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven
  • inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend, een inburgeringattest behaald hebben of over een EVC-attest beschikken (enkel voor de opleidingen NT2 in richtgraad 1 en 2)

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lestijd:

  • personen met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet gevolgd worden in een door de VDAB erkend traject naar werk of personen ten laste van deze categorie
  • personen die in het bezit zijn van een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt of personen ten laste van deze categorie
  • personen die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving of personen ten laste van deze categorie

Verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 euro per lestijd:

  • cursisten voor een opleiding NT2

De cursist geeft bij inschrijving het nodige attest (niet ouder dan 1 maand) als bewijs af op het secretariaat. Wanneer de cursist het attest bij inschrijving niet bij zich heeft betaalt hij/zij het volledige bedrag en vraagt hij/zij later (bij inlevering van het attest waarvan datum maximum 1 maand na inschrijving en vóór het registratiemoment) een terugbetaling aan.

Ga naar boven